Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing

1.1. «AOva» verwijst naar “Anastasiya Ova” de bvba AOva, Oude Zandstraat 72 te 9120 Beveren, BE0684558890. De “Klant” verwijst naar de (rechts)persoon waarvan de gegevens hernomen zijn op de voorzijde van huidig document. 

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, alsook dat deze voorwaarden als enige van toepassing zijn op alle door de Klant geplaatste bestellingen en alle door AOva uitgevoerde verkopen, leveringen en/of prestaties, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant, ongeacht de gebeurlijke vermeldingen vervat in diens voorwaarden.

 

2. Prijzen

2.1. AOva zal de Klant een prijslijst, dan wel een prijsbevestiging sturen. De meest recente prijslijst/prijsbevestiging is als enige geldig en vervangt automatisch alle voorgaande prijslijsten/prijsbevestigingen. AOva is niet gebonden door schrijffouten en andere materiële vergissingen. 

2.2. AOva heeft ten allen tijde het recht om haar prijslijsten/prijsbevestingen aan te passen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in voege.

 

3. Bestelling

3.1. Eenmaal een bestelling geplaatst is, kan deze niet meer geannuleerd worden. De Klant zal sowieso gehouden zijn het integrale bedrag van de bestelling te betalen, behoudens indien bepaalde producten niet meer voorradig zouden zijn. 

3.2. Indien bepaalde producten tijdelijk of definitief niet meer voorradig zouden zijn, zal AOva de Klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigen. AOva kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden noch verplicht worden om bepaalde producten opnieuw in productie te nemen, hetgeen de Klant aanvaardt.

3.3. Indien AOva op verzoek van de Klant bepaalde grondstoffen, componenten, verpakkingen e.d.m. inslaat, zal de Klant steeds gehouden zijn deze integraal te vergoeden, zelfs indien ze niet allemaal verwerkt zouden worden op basis van de door de Klant geplaatste bestellingen. AOva zal alsdan het recht hebben deze apart aan de Klant in rekening te brengen.

 

4. Betaling

4.1. Alle opgegeven prijzen worden exclusief  B.T.W. weergegeven, indien de klant zich met een zakelijke account aanmeldt. Echter blijven alle opgegeven prijzen steeds exclusief andere  taksen, alsook  alle bankkosten. 

4.2. Alle facturen van AOva zijn vooraf betaalbaar, en dit enkel via de door AOva aangegeven betaalmethodes. De Klant aanvaardt dat Aova slechts tot levering overgaat nà ontvangst van betaling van het bedrag vermeld op zijn bestelling. Indien AOva de Klant bepaalde betalingsfaciliteiten heeft toegekend, kan zij die op ieder ogenblik wijzigen en/of intrekken.

4.3. De Klant wordt pas eigenaar van de producten nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

4.4. Zo de Klant de facturen van AOva niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft AOva van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijfentwintig euro (25,- €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant.

 

5. Levering

5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering in België “XXXX”, in de andere landen van de EU “XXX” en in de andere landen buiten de EU “XXX”. Indien partijen overeenkomen dat de producten op een andere plaats geleverd worden, zullen ze steeds vervoerd worden op kosten en risico van de Klant. 

5.2. Indien slechts een deel van de door de Klant bestelde producten voorradig is, hetgeen onder andere het geval kan zijn bij uitverkochte producten, is AOva niet gehouden om de bestelling in gedeelten te leveren. AOva heeft het recht om te wachten tot alle producten voorradig zijn alvorens deze uit te leveren. AOva zal, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de wensen van de Klant dienaangaande. Indien partijen overeenkomen dat de bestelling in gedeelten wordt uitgeleverd zullen de eventueel hieruit voortvloeiende hogere leveringskosten ten laste van de Klant vallen.

 

6. Termijnen

6.1. Er wordt steeds naar gestreefd om de bestelling binnen 2 werkdagen te leveren, met uitzondering op actieperiode en vakantie/feestdagen, in dat geval kunnen de levertijden afwijkend.

6.2. De door AOva aangegeven termijnen zijn niet bindend. Ingeval bepaalde termijnen niet nageleefd zouden worden, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder enig recht op schadevergoeding noch prijsvermindering voor de Klant.

 

7.Klachten

7.1. Alle klachten betreffende de facturen en/of de diensten van AOva dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan AOva ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid. 

7.2. Het terugzenden en/of omwisselen van producten kan slechts na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AOva.

 7.3. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Indien zou blijken dat de klacht van de Klant gegrond was, zal AOva het desgevallend teveel betaalde bedrag terugbetalen als enige vergoeding.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. AOva zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik en/of bewaring van de producten en/of diensten. Hetzelfde geldt indien de Klant of een derde de producten en/of diensten op een of andere wijze bewerkt en/of gewijzigd heeft.

8.2. De aansprakelijkheid van AOva zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende bestelling, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. AOva kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige vervolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

 

9. Einde van de overeenkomst

9.1. AOva heeft het recht om alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeg noch schadevergoeding aan de Klant, door de verzending van een aangetekend schrijven, ingeval:

° de Klant, vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een eerste aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om enig verschuldigd bedrag te betalen, onverminderd toepassing van artikel 4.4 hierboven; en/of 

° de Klant het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat of zich in een of andere gelijkaardige situatie bevindt.

 

10. Intellectuele rechten 

10.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de producten en diensten van AOva door diverse intellectuele eigendomsrechten kunnen beschermd zijn (auteursrecht, merkenrecht, knowhow, enz.). AOva behoudt zich al haar eigen intellectuele eigendomsrechten voor.

10.2. De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van AOva ten allen tijde na te leven.

10.3. Indien de Klant zelf intellectuele eigendomsrechten kan laten gelden, zal AOva deze ten allen tijde naleven.

 

11. Persoonlijke gegevens van de Klant

11.1. AOva heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant in een databestand op te nemen en te verwerken. Daarbij zal AOva de wettelijke bepalingen, zoals o.a. vervat, in de wet d.d. 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, steeds naleven.

11.2. De Klant beschikt daarbij over een recht op verbetering, wijziging en schrapping van zijn persoonlijke gegevens.

 

12. Varia

12.1. AOva is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering en/of voor enige niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Dit omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn, enig bevel van de overheid om de productie en/of verkoop van bepaalde producten en/of diensten te staken.

 

12.2. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.